החזרי מס בגין בעיה רפואית

חולים אשר סובלים מנכות רפואית לתקופה של למעלה מ-184 ימים באחת מ-6 השנים האחרונות, שלא מימשו את זכאותם לפטור ממס בשנת המס, זכאים להנות מהטבת מס באמצעות הגשת בקשה להחזר מס. מכיוון שהמחוקק מודע לכך שבעת הטיפול בבעיה החולה מתקשה לעמוד על זכויותיו הוא מאפשר לקבל החזרי מס בגין נכות גם רטרואקטיבית ואף לתקופה ארוכה מהרגיל.

החזר מס לנכים הסובלים מנכות רפואית

ע"פ סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה, יינתן פטור ממס לעיוור או נכה 100%, או נכות של 90% בתנאים מסוימים על הכנסה מיגיעה אישית כדלקמן:

א. נקבעה נכות לתקופה של 365 ימים או יותר – פטור ממס על הכנסה של עד 614,400 ₪.
ב. נקבעה נכות לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים – פטור ממס על הכנסה של עד 73,680 ₪.

יש לציין שמדובר על נכות רפואית ולא תפקודית.

ע"פ סעיף 9 (5) (ב) לפקודה, במידה והייתה ההכנסה מיגיעה אישית של עיוור או נכה נמוכה מסך של 73,680 ₪ או שלא הייתה לו הכנסה, תהיה פטורה ממס גם הכנסתו שלא מיגיעה אישית עד לסכום של 73,680 ₪.

מהי הכנסה מיגיעה אישית?

 1. קצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר.
 2. קצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקצבה הייתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית.
 3. קצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות 1 או 2 מכוח זכאותו לקצבה כאמור בהן.
  3א. קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופות גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה. לעניין זה "אבדן כושר עבודה" – פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים.
 4. קצבה חבת-מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי.
 5. מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות.
 6. סכום המתקבל עקב היוון קצבה מהקצבאות האמורות בפסקאות 1 עד 4.
 7. סכום המתקבל בידי אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד, לעניין זה, אדם לרבות מי שהיה בן זוגו ערב פטירתו.

במידה ולעיוור או לנכה הייתה הכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, תכנית חסכון או קופת גמל אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שהתקבלו בשל פגיעת גוף, אזי הפטור הוא עד לסכום כולל של 262,560 ₪.

ועדה רפואית לקבלת הפטור ממס

על מנת לקבל נכות רפואית ע"פ סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה יש לעבור וועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי. לשם קבלת זימון לוועדה יש לפנות לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים ולהגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס 1516 – בקשה לפטור ממס.
 • טופס 169 א' – טופס הבקשה לוועדה הרפואית.
 • טופס 169 ב' – ויתור סודיות.
 • שובר אגרה חתום בידי הבנק.
 • יש לצרף מסמכים רפואיים המתייחס למחלה.

מס הכנסה יעביר את המסמכים לביטוח לאומי ותתקבל הזמנה לוועדה רפואית. בסיום התהליך יעביר פקיד השומה את ההחלטה לגבי הזכאות לפטור ממס בצרוף העתק פרוטוקול הוועדה הרפואית. כמו כן, ניתן לערער על החלטת הוועדה מדרג ראשון, לשם כך יש לשלוח מכתב ערר תוך 45 יום מהחלטת הוועדה הרפואית (יש לצרף מסמכים רפואיים) כמו כן, יש לשלם אגרה נוספת לצורך הערר.

למי כדאי להגיש בקשת החזרי מס לנכים?

הנוהל הוא כי ניתן לבקש החזר מס לבקש עבור שש שנים אחרונות. אך חוזר מס הכנסה מס' 7/2010 ישנה להחזר מס לנכים עקב פטור, לפי סעיף 9(5) מציין כי במקרים מסויימים ניתן לבחון בקשות למועד מוקדם יותר, שכן קיימת דילמה האם מניין שש השנים יחל מתום השנה בה הוגש הדו"ח לקבלת החזר מס או מתום השנה בה הגיש הנישום את הבקשה לקבלת הפטור לפקיד השומה.

נשמח לסייע לכם להגיש את הבקשה, לבחון האם קיימים סעיפים מזכים נוספים, לכם ולמשפחתכם ולעמוד על זכויותיכם מול רשויות המס.

עודכן בתאריך: 28 בנובמבר 2022