מדרגות מס הכנסה

חישוב תשלום המס לפי מדרגות מס הכנסה – איך זה עובד?

לדוגמה, ישראל ישראלי עובד כשכיר והכנסתו החייבת במס כ-₪9,000 בחודש ינואר 2024. על פי טבלת מדרגות המס לשנת 2024:

  • עד להכנסה של ₪7,010 יש לשלם 10% – מס של ₪701.
  • חישוב מדרגה שנייה: 9,000-7,010 = ₪1,990 כפול 14% = מס של ₪278.60.

כלומר, על פי טבלת מדרגות המס, על הכנסה של ₪9,000 יש לשלם מס בסך ₪979.60 (מס לכאורה).

מתשלום המס יש להפחית נקודות זיכוי – לצורך הדוגמא, נניח שמגיע לישראל ישראלי 2.25 נקודות זיכוי. שווי נקודת זיכוי לחודש לשנת 2024 הוא ₪242, ולכן 2.25 כפול 242 = ₪544.50.

מחישוב המס לכאורה (₪979.60) יש להפחית ₪544.50 שהם הזיכוי, ולכן סכום המס לתשלום עבור משכורת ינואר הוא ₪435.10.

איך נוצר מצב בו רוב האנשים משלמים עודף מס?

עודף מס נוצר כאשר שכירים אינם מודעים לזכותם לקבל נקודות זיכוי נוספות, או כאשר במהלך השנה קיימים שינויים בהיקף השכר שלהם (עקב עלייה או ירידה בהיקף השכר). מנתוני רשות המיסים עולה כי כ-80% מהשכירים שלמו יותר מס שהיו אמורים, והרשות מחכה לתת להם אותו בחזרה, לו רק יגישו בקשה להחזר מס לשכירים.

התהליך עצמו פשוט למדי, אם נעשה באמצעות ליווי מקצועי והבדיקה הראשונית אורכת שניות ספורות בלבד. אז למה שתשאירו את הכסף שלכם במשרדי מס הכנסה? בדקו כעת את זכאותכם להחזר מס!

החזרי מס

מדרגות מס הכנסה 2024

מדרגות המס מתעדכנות מדי שנה בהתאם לפרסומי רשות המסים ועל פיהם מחושב המס שעליכם לשלם. שימו לב כי מדרגות המס מחושבות על בסיס ההכנסה השנתית ולא החודשית (הנתונים החודשיים מובאים למען ההמחשה ולנוחיותכם).
להמשך קריאה
החזרי מס

מדרגות מס הכנסה 2023

מדרגות המס מתעדכנות מדי שנה בהתאם לפרסומי רשות המסים ועל פיהם מחושב המס שעליכם לשלם. שימו לב כי מדרגות המס מחושבות על בסיס ההכנסה השנתית ולא החודשית (הנתונים החודשיים מובאים למען ההמחשה ולנוחיותכם).
להמשך קריאה
החזר מס על ידי כלכלנים מוסמכים

מדרגות מס הכנסה 2022

מדרגות המס מתעדכנות מדי שנה בהתאם לפרסומי רשות המסים ועל פיהם מחושב המס שעליכם לשלם. שימו לב כי מדרגות המס מחושבות על בסיס ההכנסה השנתית ולא החודשית (הנתונים החודשיים מובאים למען ההמחשה ולנוחיותכם).
להמשך קריאה
החזרי מס

מדרגות מס הכנסה 2021

מדרגות המס מתעדכנות מדי שנה בהתאם לפרסומי רשות המסים ועל פיהם מחושב המס שעליכם לשלם. שימו לב כי מדרגות המס מחושבות על בסיס ההכנסה השנתית ולא החודשית (הנתונים החודשיים מובאים למען ההמחשה ולנוחיותכם).
להמשך קריאה
חישוב החזרי מס

מדרגות מס הכנסה 2020

מדרגות המס מתעדכנות מדי שנה בהתאם לפרסומי רשות המסים ועל פיהם מחושב המס שעליכם לשלם. שימו לב כי מדרגות המס מחושבות על בסיס ההכנסה השנתית ולא החודשית (הנתונים החודשיים מובאים למען ההמחשה ולנוחיותכם).
להמשך קריאה
חברה להחזרי מס

מדרגות מס הכנסה 2019

מדרגות המס מתעדכנות מדי שנה בהתאם לפרסומי רשות המסים ועל פיהם מחושב המס שעליכם לשלם. שימו לב כי מדרגות המס מחושבות על בסיס ההכנסה השנתית ולא החודשית (הנתונים החודשיים מובאים למען ההמחשה ולנוחיותכם).
להמשך קריאה
החזר מס לשכירים או גמלאים

מדרגות מס הכנסה 2018

מדרגות המס מתעדכנות מדי שנה בהתאם לפרסומי רשות המסים ועל פיהם מחושב המס שעליכם לשלם. שימו לב כי מדרגות המס מחושבות על בסיס ההכנסה השנתית ולא החודשית (הנתונים החודשיים מובאים למען ההמחשה ולנוחיותכם).
להמשך קריאה
החזרי מס

מדרגות מס הכנסה לשנים 2011-2017

מדרגות המס מתעדכנות מדי שנה בהתאם לפרסומי רשות המסים ועל פיהם מחושב המס שעליכם לשלם. שימו לב כי מדרגות המס מחושבות על בסיס ההכנסה השנתית ולא החודשית (הנתונים החודשיים מובאים למען ההמחשה ולנוחיותכם).
להמשך קריאה

שיטת המיסוי בישראל היא מס פרוגרסיבי – דהיינו תשלום מס גבוה יותר ככל שההכנסה גבוהה יותר. מדרגות המס מתחלקות לשתי טבלאות – הכנסות מיגיעה אישית והכנסות שאינן מיגיעה אישית.

בטבלת "הכנסה מיגיעה אישית" נכללות בנוסף לשכר עבודה:

  • קצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר.
  • קצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקצבה הייתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית.
  • קצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות 1 + 2 מכוח זכאותו לקצבה כאמור בהן;
  • קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, לעניין זה, אבדן כושר עבודה – פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים.
  • קצבה חבת מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי.
  • מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות.
  • סכום המתקבל עקב היוון קצבה מהקצבאות האמורות בפסקאות 1 עד 4.
  • סכום המתקבל בידי אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד, לעניין זה, אדם – לרבות מי שהיה בן זוגו ערב פטירתו.